پنل CDC واکسن Pfizer Cvid-19 را برای افراد بالای 16 سال توصیه می کنداین هیئت واکسن را بی خطر و م foundثر دانسته و رهنمودهای خاصی را برای پزشکان در مورد چگونگی تزریق ایمن و مناسب واکسن صادر کرده است.
اخبار پزشکی Medscape


منبع: ketabche-online.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>