در تیم آهن پرایس فروش ورق سیاه دارای بها های رقابتی انجام می‌گیرد و در تناژ های بالا فروش ورق سیاه به ارزش کارگاه صورت می پذیرد. قطعه ساز هم این سندها را به فروشنده حلقه قبلی می دهد و آن هم به فروشنده گذشته می دهد و در نهایت آن حلقه نخستین که این اوراق را اخذ می کند، می تواند این اوراق را تا سررسید نگه داراست و یا می تواند در هر بانکی و یا این که بازار سرمایه، همین اوراق را تنزیل نماید و منابع خودش را اخذ کند. مدیر تمام خزانه مرکزی خاطرنشان کرد: منابع سیستم بانکی محدود می باشد و می بایست از ابزارهای اعتباری نیز به جای ابزارهای نقدی استعمال کنیم؛ در این راستا جدیدا در بانک مرکزی راهبرد زنجیره تامین را بیان کردیم که می تواند نقص‌ سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را حل کند. وی حساس بیان اینکه انواع و اقسام خدماتی که بانکها به مشتریان خویش ارائه می کنند مثل حوالجات، نقل و انتقالات، ال سی، ضمانت نامه و غیره به جهت آن‌ها درآمدزایی دارد، افزود: این در حالی می باشد که نرخ خدمات بانکی در مرزو بوم ما زیر است، خدماتی که بانکها ارائه میدهند می بایست هزینه آن تعریف و درآمدزایی شود. اداره بانکها در کشورهای پیشرفته به این شکل است که تفاوت سود در بین سپرده و تسهیلات عدد قابل توجهی نمی باشد و بانکها عمدتا از خدماتی که به مشتریان ارائه ارائه می کنند خود را اداره میکنند. با تقوا آبادی تاکید کرد: براین اساس به جای این که درآمد بانکها از محل تفاوت سود سپرده و تسهیلات تامین شود باید به سمت درآمدهای ناشی از ارائه خدمات برویم، لذا این را باید به تیتر یک برنامه دنبال کرد، اما خیر به رخ یک دفعه اما بانکها بایستی در طی یک برنامه یک سری ساله به این سمت حرکت نمایند که نرخ سرویس ها بانکی را واقعیتر سازند و از محل درآمد خدماتی خود قیمت ورق آهن وارداتی سودآوری داشته باشند. براین اساس الان می بایست بانکها را تشویق کنیم و برای آنها الزام به وجود آوریم که بنگاهها را واگذار کنند. رئیس تمام خزانه مرکزی یادآور شد: در درحال حاضر حاضر بانکها مجاز به بنگاهداری نمیباشند اما در قبلی که مجاز بودند، همین کار را انجام میدادند، بنابراین چکیده از آن اختیاری بوده و قسمتی دیگر هم تکلیفی بوده است، ولی قسمتی نیز بانکی بوده که بنگاهی را در ازای بدهی تملک کردهاند که این هم نوعی از بنگاهداری است.

ایندکسر