هدرز ها را می توان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، براین اساس کمپانی سازنده بایستی اساسی توجه به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک مدل از این قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را میتوان در سه دسته کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست مهم دقت به موضوعاتی چون ارتقا توان هدرز، اعتنا به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی می باشد که به جهت ارتقا شتاب و اقتدار ماشین گزینه به کار گیری قرار میگیرد ، برای این‌که بتوانید نهایت راندمان را از خودرو پراید دریافت کنید همین گزینه یکی از از موردها ضروری میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی است که مرحله آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف نیز به لحاظ میرسد، از همین جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری استعمال شده است، مرحله آن صاف و صیقلی چشم می‌شود و به همین استدلال خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن رخداد میافتد. درصورتیکه بخواهیم در ارتباط اساسی طراحی این قطعه بگوییم؛ باید گفت که این قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر روی مرحله آن زبری دیده شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب ایجاد و طراحی این قطعه را می توان یک کار طاقت فرسا و تهیدست به دانش اختصاصی در لحاظ گرفت. در یک تعریف کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در حیث گرفت که در وقتی که قیمت ماشین بالا می رود و افراد توان خرید یک خودرو پرقدرت و اساسی میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن می کنند که کارگزاشتن این قطعه منجر پیدایش ویژگیهای متفاوتی در اتومبیل هم میشود. چنانچه در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اصلی شتاب و کارایی بهتری از خودرو بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط اهمیت طراحی و ساخت همین قطعه اصلی دارد، دوران و هزینهای هست که شما بایستی به جهت آن در حیث بگیرید، ساخت هدرز را میتوان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این عامل اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر روی اتومبیل نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. همین دو قطعه از لحاظ کالا و ساختاری اصلی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی دارای کمترین مقاومت از اگزوز خودرو خارج می گردند و پروسهی انجام این رخداد با هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه مهم مانیفولد، زیاد سریع و آسانتر میباشد و همین موضوع خویش میتواند بر خنکسازی موتور نیز تاثیر داشته باشد. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه حیاتی هدرز فولادی پراید وب تارنما خویش باشید.

ایندکسر