در همین برنامه آموزشی از روایت ها به منزله ابزار حیاتی تدریس به کارگیری می شود چون عقیده بر این هست که ماجرا ها می توانند مهارت های شناختی و بضاعت و توان پرسشگری را در کودک بالا ببرند و در عاقبت او را در ارزیابی عامل ها، فهم ارتباط ها علت و معلولی، کشف و باز‌نگری مفاهیم، و همینطور عاقبت گیری درست از رویدادها کمک کنند. در این سطح طفل به تماشای بازی بقیه کودکان می پردازد ، البته به همین بازی نمی پیوندند. بازی را فرآیندی به جهت آماده ساختن کودکان جهت ایفای نقش های بزرگسالان به شمار می رود. از آنجایی که کودکان خانواد ه های حفاظت کننده کاهش در ارتباط اهمیت دنیای بیرون قرار می گیرند و دراین مدل خانواده ها تاکید شدیدی بر اطاعت و ارتباط ها عمومی است، انتظار می رود کودکان آنها کلیدی کمترین شکافت مشهود بر خرید باشند. به موازاتی که کودکان تبارک تر می شوند، تقاضاهایشان به تدریج کمتر می یابد ولی در برعلیه مقدار اجابت تقاضاهایشان توسط مادرها ارتقاء می یابد. کودکان و مارک های تجاری مارک به متاع ویژگی ها و جنبه هایی می افزاید که آن را به طریقی از بقیه محصولاتی که برای به عبارتی نیاز طراحی شده اند، مختلف می کند. به طور کلی، نتیجه های این پژوهش نشانگر مهم نقش کودکان در تصمیم گیری خرید کردن خانواده ها می باشد و می تواند به سازمان ها بینشی تازه برای طراحی و مقام یابی اثربخش محصولات خویش اصلی تمرکز بر نقش مهم کودکان ارائه دهد. در این خانواده ها کودکان تشویق به واکاوی دنیای پیرامون خود و رخ دهی به نظرات خویش می شوند.این چارچوب چهارگانه در تحقیقات بازار مربوط به اخلاق خرید کردن خانواده آیتم به کار گیری است که در جدول بالا نشان دیتا شده هست .این جدول به گرایش ها و به تبلیغات رسانه و تفاوت رفتار اجتماعی پیوند داده شده است. آزادی مطلق: این نوع والدین اصراری بر روی هیچ کدام از دو گرایش ندارند و کمترین رابطه در همین خانواده ها بین والدین و نقش کودکان در کشور‌ایران قوی طفل وجود دارد. فوکس من به طور فیلم مستند نشان می دهد که کودکان اثر گذاری انتخاب کننده ای در گزینش خصوصیت های جنس نظیر رنگ، جور و مارک دارند.یافته های تحقیقات گذشته کماکان نشان دیتا هست سن بچه نقش مهمی در میزان اثرگذاری او بر روی تصمیمات خانواده دارد. مطابق نظرمتخصص روانشناس کودکان مرکز مشاوره عالی در تهران اعتقاداتی مانند گذرا بودن اخلاق و زود از سرش افتادن که گهگاه وقت ها والدین خلق کودکشان به ویژه رفتارهای بد او را زود گذر توجیه می بازیگر نقش کودکی نازگل در ستایش ۱ کنند.

ایندکسر