یک‌سری شیار روی سر پیستون قرار دارااست که محل نصب حلقه پیستون است. روی پیستون همچنین سوراخی جهت نصب گژن پین و اتصال به شاتون در حیث گرفته میشود. به جهت جلوگیری از زدن پیستون در اکثری از موتور ها از پیستون هایی به کارگیری می شود که گژن پین آن ها اندکی بیرون از مرکز است.این بیرون از مرکزی به طرف دامنه پیستون می باشد که منزله مرحله فشار گیر اصلی (شکل 10) پیستون و رینگ پراید عمی می کند. در این طرز به جهت دوری از انتقال حرارت سر پیستون (که در مجاورت احتراق سوخت است) به بدنه پیستون ، یک سر حرارتی شامل شیاری میباشد که در نزدیکی سر پیستون و به موازات شیارهای رینگ ایجاد می گردد مهم این کار تا اندازهای راهی که حرارت را از سر پیستون به بدنه آن منتقل میسازد کمتر میکنند. نگهداری درست از گونه های فیلترهای ماشین و تعویض روغن منظم می تواند تداوم حلقه پیستون ها را تا حد زیادی ارتقاء دهد. اکستروژن می تواند پیوسته (تولید قطعات حیاتی طول زیاد) یا نیمهپیوسته (تولید چندتکهای) باشد. حلقه پیستون در معرض گازهای بد، هوا و سوخت آلوده و کثیف و روغن آلوده و کثیف قرار می گیرد که سبب ساز به کمتر ارتفاع قدمت همین قطعات می شود. بدین ترتیب می بایست در اسرع وقت به جهت تعویض این قطعات مبادرت کنید. ولی این یک رویکرد هم اکنون همیشگی وجود ندارد و باید در او‌لین زمان به مکانیک فن ای مراجعه کنید. هنگامی از یک قطعه مکانیکی صحبت میکنیم، بایستی عامل خرابیهای رایج آن را بیش از همگی چیز در استعمال ناصحیح جستوجو کنیم. به محض گرم شدن موتور، پیستون ها و حلقه ها منبسط می شوند، دیواره ها را عایق بندی می کنند، و مقدار روغنی که از رینگ ها عبور می کند را کاهش می دهد. این عایق بندی مهم یک سری رینگ یا رینگ انجام می شود که در اطراف پیستون قرار می گیرد. بالاترین شیار پیستون دارای یک حلقه تراکم پیستون میباشد که وظیفه حیاتی آن عایق بندی و پرهیز از هر دسته نشتی در داخل محیط احتراق در طی فرآیند احتراق می باشد. در موتورهای مدرن از رینگ های نازک تری استعمال می شود، چرا که فرآیند ساخت بهتری دارد. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات بسیار عمده در مورد piston 75 top rose am6 لطفا به تماشا از وب تارنما ما.

ایندکسر