چطور در عطاری به درآمد برسیم و پیشرفت کنم؟ خب برسیم به ادامه مقاله.. اما عطاری آنلاین به چه صورت است و آیا میتوان به آنها اعتماد کرد؟ میزان موفقیت و رونق شغل با توجه به امکانسنجی و زیرساختهای موجود تا چه میزان است؟ عطاری کسادی خاصی ندارد ولی روزهای رونق و جشن یکی ماه های محرم و رمضان است و یکی نزدیک نوروز. از طرف دیگر یکی از فامیل های مان هم مغازه عطاری داشت و من چند ماهی در مغازه اش شاگردی کردم.

3 دیوار از دکان آنها قفسهبندی چوبی داشت که کشوهای بسیاری در آنها تعبیه شده بود. در عصر قاجار نیز در بیشتر محلات، دکانی برای فروش محصولات عطاری وجود داشته است و در آمار دارالخلافۀ تهران بهطور دقیق به آنها اشاره شده است (نک : ص 38، 49، 50، 56). در این دوره، عطاریها بهطور معمول در راستۀ اصلی بازار، در کنار مسجد عطاری چشمک جامع قرار داشتند. بین سالهای ۱۳۱۲ تا سالهای ۱۳۱۶ به عنوان معلم پایه دوم ابتدایی در دبستان توفیق فعالیت داشته و در بازار نیز به عنوان کتابفروش در بازار کار میکرد ولی به دلیل علاقه به داروهای گیاهی و عطاری و مطالعات بسیار و گسترده در این حوزه زیر نظر اساتید دوران خود، عطاری را آموخته و از سال ۱۳۲۳ عطاری خود را افتتاح کرد و تا سال ۱۳۷۳ یعنی ۵۰ سال، خود در مغازه حضور داشته و در بازار فعالیت میکرد.

نشانی : تهران، بازار – بازار نجارها – پ. نشانی : تهران، فلكه چهارم تهرانپارس – وفادار عطاری رضایی شرقی – خ. نشانی : تهران، چهارراه مولوی – جنب بازار امین السلطان – پ. آمار دارالخلافۀ تهران، به کوشش سیروس سعدوندیان و منصوره اتحادیه، تهـران، 1368 ش؛ آنـه، کلود، گلهای سرخ اصفهان، ترجمۀ فضلالله جلوه، تهـران، 1370 ش؛ ارسل، ارنست، سفرنامه، ترجمـۀ علیاصغـر سعیـدی، تهـران، 1353 ش؛ اسلامی ندوشن، محمدعلی، روزها، تهران، 1363 ش؛ الگود، سیریل، طب در دورۀ صفویه، ترجمۀ محسن جاویدان، تهران، 1357 ش؛ انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، 1381 ش؛ بقیعی، غلامحسین، معرفی مشاغل قدیم مشهد، مشهد، 1384 ش؛ پایندۀ لنگرودی، محمود، آیینها و باورداشتهای گیل و دیلم، تهران، 1355 ش؛ پهلوان، کیوان، فرهنگ گفتاری در موسیقی ایران، استان فارس، تهران، 1393 ش؛ خسرونامه، منسوب به فریدالدین عطار نیشابوری، به کوشش احمد سهیلی خوانساری، تهران، 1355 ش؛ دانشنامۀ دانشگستر، به کوشش علی رامین و دیگران، تهران، 1389 ش؛ دایرةالمعارف فارسی؛ دهخدا، علیاکبر، امثال و حکم، تهران، 1363 ش؛ رمضانخانی، صدیقه، فرهنگ مشاغل استان یزد، یزد، 1393 ش؛ زینالعابدین مراغهای، سیاحتنامۀ ابراهیمبیگ، به کوشش محمدعلی سپانلو، تهران، 1385 ش؛ سهیلی خوانساری، احمد، مقدمه بر خسرونامه، منسوب به فریدالدین عطار نیشابوری، به کوشش همو، تهران، 1339 ش؛ شاردن، ژان، سفرنامه، ترجمۀ اقبال یغمایی، تهران، 1372 ش؛ شفیعی کدکنی، محمدرضا، زبور پارسی، تهران، 1380 ش؛ شهری، جعفر، طهران قدیم، تهران، 1378 ش؛ شهیدی، حسین، سرگذشت تهران، تهران، 1383 ش؛ شیخلی، صباح ابراهیم سعید، اصناف در عصر عباسی، ترجمۀ هادی عالمزاده، تهران، 1362 ش؛ صارمی، سهیلا، سیمای جامعه در آثار عطار، تهران، 1382 ش؛ علیبابایی، اکرم، اصناف در دورۀ ناصری، بر مبنای اسناد، تهران، 1394 ش؛ فلسفی، نصرالله، زندگانی شاه عباس اول، تهران، 1358 ش؛ قمی، حسن بن محمد، تاریخ قم، ترجمۀ حسن بن علی قمی، به کوشش جلالالدین طهرانی، تهران، 1361 ش؛ کتیرایی، محمود، از خشت تا خشت، تهران، 1378 ش؛ کمپفر، ا.، در دربار شاهنشاه ایران، ترجمۀ کیکاووس جهانداری، تهران، 1350 ش؛ کیوانی، مهدی، پیشهوران و زندگی صنفی آنان در عهد صفوی، ترجمۀ یزدان فرخی، تهران، 1392 ش؛ گروسین، هادی، بازار و پیشههای همدان، همدان، 1375 ش؛ گلچین معانی، احمد، شهرآشوب در شعر فارسی، به کوشش پرویز گلچین معانی، تهران، 1380 ش؛ لغتنامۀ دهخدا؛ معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، 1386 ش؛ مقدسی، محمد، احسن التقاسیم، ترجمۀ علینقی منزوی، تهران، 1361 ش؛ مولوی، مثنوی معنوی، به کوشش نیکلسن، تهران، 1382 ش؛ مؤیدمحسنی، مهری، فرهنگ عامیانۀ سیرجان، کرمان، 1381 ش؛ میرزا رفیعا، دستور الملوک، به کوشش محمداسماعیل مارچینکفسکی، ترجمۀ علی کردآبادی، تهران، 1385 ش؛ مینورسکی، ولادیمیر، سازمان اداری حکومت صفوی، ترجمۀ مسعود رجبنیا، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، 1368 ش؛ نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره، به کوشش محسن ناجی نصرآبادی، تهران، 1378 ش؛ نظامی عروضی، احمد، چهارمقاله، به کوشش محمد معین، تهران، 1380 ش؛ نظری داشلیبرون، زلیخا و دیگران، مردمشناسی روستای ابیانه، تهران، 1384 ش؛ واله داغستانی، علیقلی، ریاض الشعراء، به کوشش محسن ناجی نصرآبادی، تهران، 1383 ش؛ وینتر، ه .

راه اندازی و بازار کار عطاری عَطّاری ها داروخانه و عطرفروشیهای سده های میانه در جهان اسلام بودهاند که امروزه نیز ارزش داروشناسی خود را بیشتر بر پایهٔ ادویه و داروهای طب سنتی و گیاهی نگه داشتهاند. در این زمینه، مثلهایی نیز میان مردم رواج دارد؛ مثلاً در قدیم عطاران با ریشههای گوشت خشکشدۀ گاو در زعفران، غش میکردهاند و مَثل «گوشت گاو و زعفران» ناظر به همین مسئله است (دهخدا، 3/1332). شلوغی و همهچیزفروشی عطاریها نیز به گونهای بوده که از آنها انتظار عرضۀ همهنوع محصول وجود داشته است.

ایندکسر