پیستون های چدنی به دلیل سنگینی و همچنین بدنه بزرگتر تنها در خودروهای دیزلی با قدرت بالا استفاده میشوند. موتور های ۶ سیلندر خطی با این که از قدرت خوبی بر خوردارند، اما یک مقدار درازند و جا دادن آنها در زیر کاپوت یک مقدار مشکل است. پس به جرات میتوان گفت نقش پیستون موتور خودرو جهت انجام فرآیند و چهار مرحله اصلی در موتورهای درون سوز بسیار حیاتی است و این قطعه و حرکت خطی آن بهصورت بالا و پایین سبب تولید قدرت در موتور و انتقال آن از طریق شاتون به میللنگ میشود. این قطعه که عمل رفت و برگشت را درون سیلندر موتور انجام میدهد، منجر به تراکم مخلوط سوخت و هوا میشود و این مخلوط را برای فرایند احتراق آماده piston 3×3 door میسازد. 3. رینگ مانع از ورود روغن موتور به محفظه احتراق می شود.زیرا در اینصورت موتور دچار روغن سوزی شده و دود آبی از اگزوز خارج می شود.

همانگونه که ملاحظه می شود با وجود لبه شیبداری در قسمت بالایی رینگ پیستون، هنگامی که پیستون و رینگ به سمت بالا حرکت می کنند، رینگ بر روی لایه روغن روی جداره سیلندر لغزیده و از جارو کردن روغن به سمت محفظه احتراق جلوگیری می شود، درحالیکه هنگام حرکت رینگ و پیستون به سمت پایین، توسط لبه تیز رینگ، روغن ها از روی دیواره سیلندر جارو شده و از طریق جا رینگی و سوراخ ها و شیارهای جا رینگی به داخل پیستون و نهایتاً به درون کارتل هدایت می شود. دریچه PCV به وسیله یک شلنگ بدون هوا که اغلب پلاستیکی است، به یک محفظه ورودی هوا متصل می شود، که برای ایجاد یک خلاء درون کارتریج موتور مورد استفاده قرار می گیرد. پیستون بیضی شکل وقتی گرم شودبه حالت دایره ای کامل درمی آید.برای سهولت حرکت پیستون درسیلندروجلوگیری ازگیرکردن آن دراثرانبساط درسیلندر،لازم است لقی کمی بین پیستون وسیلندر پیشبینی شود.دراین فاصله کم،قشرنازکی ازروغن قرارمیگیرد وفاصله راپرمیکند.ضمن آنکه اصطکاک ایجادشده راتقلیل میدهد،ازسایشسریع آن دونیز می کاهدو موجب تبادل حرارت میگردد.مقدارلقی پیستون درحالت سردبودن موتور،زیادتراست،ولی باگرم شدن موتور پیستون سریعتر انبساط پیداکرده،لقی آن باسیلندر کمترمیشود.علت انبساط بیشترپیستون دوعامل است:یکی گرمای بیشتری که به پیستون تاثیرمیکندودیگری ضریب انبساط زیادترپیستون آلومینیمی نسبت به سیلندر چدنی.پیستونهای بیضی شکل که برای جلوگیری ازچسبیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته میشودبا ابعاد خاصی طرح میگرددبطوری که قطرپیستون که درمحور تکیه گاه گژن پین قرارداردبه اندازه 0/15 میلیمتر ازقطردیگرکوچکتراست وقطرپیستون درروی محور45 درجه ای نسبت به محور0/075 میلیمتر،کوچکترازبزرگترین قطرپیستون است.

پاسخ: برای اینکه آب وارد بطری شیشه ای شود باید هوای داخل آن خارج و آب داخل بطری تعویض شود. در نتیجه در بالای پیستون فضای بیشتری برای انبساط وجود دارد.بعضی پیستون ها از محور گژن پین تا پایین دامنه،شیب دارند.در این نوع پیستون،قطر در ناحیه پایین دامنه از همه جا بیشتر است. پاسخ: فشار خارج از بطری ها برابر با فشار اتمسفر (فشار هوا) است. آنچه را مشاهده می کنید، با توجه به آثار فشار هوا و همچنین اصل پاسکال توضیح دهید. اگر موتور را به هر دلیلی تعمیر کردید حتما پیچهای شاتون را بررسی کنید، پیچ و بستهای هرز شاتون باید تعویض شود. شخصی، فاصله میان میدان توحید و تئاتر شهر را در مدت زمان ۱۵ دقیقه طی کرده است. پاسخ: هنگام دمیدن (فوت کردن) در بطری، فشار هوای آب زیاد می شود و طبق اصل پاسکال این افزایش فشار هر چقدر هم که زیاد باشد به تمام قسمت های مایع و بطری منتقل می شود و به دلیل اختلاف فشار، آب از نی به بیرون جریان پیدا می کند. این باعث افزایش واحد فشار (میزان نیروی اندازه گیری شده بر روی سطح مماس رینگ) اعمالی بر روی جداره سیلندر میشود.

پاسخ: در حالت پ ؛ چون فشار دست هم بر فشار هوا بالای بطری آب افزوده می شود، بنابراین آب با سرعت بیشتری از بطری خارج می شود. در حالتی که سوراخ ریزی در ته بطری ایجاد می شود، بیشترین اختلاف فشار به وجود می آید و بطری سریعتر خالی می piston 04 شود. پاسخ: در حالتی که از درپوش دو سوراخه استفاده می شود، هوا می تواند به راحتی از سوراخ دوم خارج شده و با آب جایگزین شود. ۴- آزمایش را به کمک درپوش دو سوراخه انجام دهید و سعی کنید آنچه را که اتفاق می افتد توضیح دهید. ۳- اگر به جای درپوش تک سوراخه، از درپوش دو سوراخه استفاده کنیم (شکل ب)، پیش بینی کنید چه اتفاقی می افتد. ۱- پیش بینی کنید با ریختن آب درون قیف شکل الف چه اتفاقی می افتد. موتورهای W شکل در تعداد محدودی از خودروها استفاده شده است. دانش آموزی می گوید سریع ترین راه برای خالی کردن بطری محتوی آب، ایجاد سوراخی ریز در ته آن است.

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد پیستون هورنت پژو لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر