راز توانایی افزایش مغز کاکائونوشیدن یک نوشیدنی کاکائوی غنی از فلاوانول با یک مزیت شناختی حاد مرتبط با بهبود اکسیژناسیون مغز در یک مطالعه کوچک در بزرگسالان سالم ارتباط دارد.
اخبار پزشکی Medscape


منبع: ketabche-online.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>