چرا که قبلاً اهل اکباتان وجود نداشت، بومی اکباتان وجود داشت، البته اصلی گذشت بیش از ۴۰ سال حالا اکباتان «اهالی» پیدا کرده و «اهل اکباتان» پیدا شده است. درحال حاضر نسل سوم اهالی در خانهها ساکن هستند و زندگی در آن جریان دارد. تیتر «اهل محل» پیدا کردن، متعلق به همین میباشد که استمرار سکونت به نسل سوم برسد، نه اینکه کسی در ارتفاع قدمت خودش ۵ دفعه جایش را عوض کند. در مجتمعهای تبارک مسکونی مانند اکباتان میبینیم که محله داراست اهلش را پیدا کند، چون دوام سکونت در آن محدوده وجود دارااست و به نسل سوم نزدیک میشود. در همین بازار اشخاصی وجود دارند که یک‌سری پروژه در حالا اجرا دارا‌هستند . البته واحد های تجاری در حیث گرفته شده پایین برج ها مثل پروژه شمیم رحمت 3 در صورتی که به قصد شغل ها عمومی آیتم نیاز مردم خریداری شوند میتواند سودده باشد . دادستان همدان از تخلف آشکار شرکت شهرک های صنعتی در واگذاری زمین های شهرک بنکداران به کارکنان دولت و یا این که خانواده آنان خبر بخشید و گفت: پرسنل تدریس و پرورش و آن گاه علوم طبی بیشترین خریداران همین زمین ها بوده اند و تا انتخاب تکلیف آخرین پرونده های قضایی، همگی معاملات خرید کردن و فروش در شهرک ممنوع است. تا کنون زمینهای مجازی در همین پلتفرمهای متاورس به بها صدها هزار دلار به فروش رسیدهاند. او از تدوین آلبوم دارایی غیر نقدی که شامل وظایف سازمانها و بخشها هست خبر اعطا کرد و گفت: به جهت او‌لین بار این آلبوم را تدوین کردن خواهیم کرد تا در کنار میزان دارایی به کمک مدیر درآمد شهرداری بیاید. جواز صادر شده به جهت کامل شدن مالکیت مسکنمهر در شهرهای جدید سبب میشود، واحدهای مسکونیمهر همین بخشها از مزیت بیشتری در مقایسه حساس سایر آپارتمانهای مسکنمهر در دیگر شهرها برخوردار شوند. ترکیه در مقایسه اساسی کشورهای دیگر پر از بخشها سرسبز طبیعی و زیبایی های جالب است. بهشتی به خصوصیت شهرک اکباتان اشاره مینماید و میگوید: «تهران دچار یک ضایعهای پهناور شده است که من اسمش را گذاشتهام «طوفان منزل به دوشی.» شرایطی که ۵ سال خانهتان اینجاست و تعدادی سال دیگر خانهتان جای دیگر. کلیدی همین حال، بها برخی از همین زمینهای مجازی آنقدر بالاست که اهمیت آن میتوانید در دنیای واقعی، یک زمین واقعی خریداری کنید. سوق دهی درباره طریق چک کردن ارزش زمین ۹۹ساله به جهت انتقال به صاحبان این واحدها هم گفت: مطابق دستورالعمل به تصویب رسیده، قیمت زمینهای ۹۹ساله توسط متخصص قانونی دادگستری گزینش میشود و ملاک ارزیابی قیمت، «ارزش زمین در دوران تخصیص واحد» خواهد بود به این معنا که افرادی که مثلا مسکنمهر خود را در سال۹۰ تحویل گرفتهاند، هماکنون برای محاسبه بها فروش زمین به آنها، بها سال۹۰ ملاکعمل قرار میگیرد. اهل که پیدا کرد، می توان توقع داشت که محل زندگی به جهت ساکنانش اصلی باشد و به آن احساس تعلق پیدا کند. برای افرادی که هر گونه نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در گزینه چگونگی به کار گیری از فروش زمین های گیلان ، شما احتمالا می توانید حساس ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر