عمليات پمپاژ دراين گونه پمپ ها اصلی به کارگیری ازاختلاف فشارايجاد شده دراثرتغيير حجم ناشـي ازحركـت رفـت وبرگشتي مكانيزم پمپ انجام مي شودكه باتوجه به ماهيت سـاختماني ايـن نـوع پمـپ هـا درصـورت تـامين قدرت مورد نيازبراي پمپ ودارابودن مقاومت كافي بدنه فشار پمپ راتابي نهايت مي قدرت افـزايش دادكـه يكي ازمحاسن حیاتی اين پمپ ها بشمارمي ايدولي ازطرف ديگردرصـورتي كـه جلـوي مسـيرخروجي انهابسـته شودافزايش فشارحاصله مـي توانـد باعـث تركيـدن بدنـه پمـپ وايجادخسـارت هـاي سـنگين جـاني ومـالي شود.همچنين باتوجه به نوساني بودن فشارهاي ورودي وخروجي اين پمپ هانيازبـه ظـروف متعـادل كننـده فشار Dampener دارا‌هستند تافشارهاي نوساني رابه فشارهاي خطي تبديل كندبعلاوه اين كه نسبت به اشکال پمـپ هاي ديگرنياز به قطعات اضافي ديگـري مثـل شـيرهاي داخلـي وشـيرهاي اطمينـان Safety valveدرقسـمت خروجي پمپ وطراحي مسيرهاي كنارگذر By passبراي مسائل عملياتي مثل تغييرفلـووراه انـدازي وبسـتن پمپ حتمی مي باشد. پمپهاي ديافراگميPump Diaphragm پمپ هاي ديافراگمي جزگروه پمپ هاي رفت و بر گشتي هستند كه المان پمپ را يك ديافراگم قابل ارتجـاع تشكيل مي دهد .اين پمپ هاازلحاظ اصول كاربسيار مشابه پمپ هاي دسته پيستوني يا پلانجري مـي باشـندبااين تفاوت كه درپمپ هاي پيستوني حركت پيستون ياپلانجرمستقيماباعث جابجاشدن مايع مي شودولي در پمـپ هاي گونه ديافراگمي حركـت رفـت وبرگشـتي روي ديـافراگم اعمـال مـي شـودوانقبا ض وانبسـاط ان باعـث تغييرحجم درون پمپ وورودوخروج مايع مي شود. ۳ -اين پمپ هانيازبه اب بندي ندارند ومي قدرت داعیه كرد كه نشتي اين دسته پمپ ها صددرصدصفراست ظرفيت اينگونه پمپ ها اساسی قطر ديافراگم ، ميزان حركت ديافراگم (كورس حركـت) و تعـداد تكـرار حركـت رفت و بر گشتي در واحد روزگار ( سرعت حركت) نسبت مستقيم داراست . دوزینگ پمپ ها مدل ای از الکتروپمپ ها حساس نرخ جریان سیال و دبی دوچندان پایینی هستند بگونه ای که دیمانسیون دبی به جهت آن‌ها گاها بجای گالن در دقیقه بر حسب گالن در روز سنجیده می شود هر یک‌سری که میزان دبی دوزینگ پمپ قابل تهیه می باشد. دوزینگ پمپ سلنوئیدی اهمیت مگنت می باشد. دوزینگ پمپ اهمیت اعتنا به مدل و مثال ایی که داراست به روشهای متفاوتی کار میکند. ۲ -پيستون به عنوان عامل حركت وتغييرحجم سيلندر. شتاب خطي پيستون بطور غير مستقيم روي مقدار فلوي پمپ اثرگذار می باشد از اين رو در مواقعي كه سـرعت كاري پمپ زياد باشد (تعداددوردردقيقه) ممكن میباشد حتمی باشد میزان جابجايي Strokeپمـپ كـم شـود كـه اينكار سبب كاهش ظرفيت (فلو ) پمپ مي شود .هر چه غلظت (لزجت) مايع پمپ شونده بيشتر باشد ، براي لبریز شدن سيلندر از مايع به روزگار بيشتري نياز می باشد سوای آنكه مسئله جدايي جريان و يا كانالي شـدن جريـان به وجود ايد و در نتيجه بايد بدور پمپ كمتر شود . اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم دوزینگ پمپ تزریق کلر بدست آورید به سایت ما مراجعه ساخت دوزینگ پمپ کنید.

ایندکسر