در روش یک مرحله واکنش کاتالیزور اساسی پروپن و اکسیژن به شکل همزمان انجام می شود، اما در طریق دو تراز ای ابتدا واکنش پروپن با کاتالیزور انجام می شود و آنگاه اکسیژن جهت انجام واکنش گزینه به کارگیری قرار می گیرد. بر اساس مطالعه ای که در مجله Annals of Ophthalmology منتشر شده میباشد ، وقتی که از همین ادغام به شکل غلیظ استعمال می شود ، می تواند سبب تمیز نمودن سطوح شود. در حقیقت به تیتر حلال در صنعت داروسازی به شدت به کار گیری می شود. در حقیقت پروپن و اکسیژن هوا اساسی کاتالیزور پایین دمای دربین 110 تا 120 جايگاه سانتی گراد و همینطور زیر فشار 10 تا 14 توشه واکنش می دهند که خروجی این واکنش ماده ای پایین عنوان پروپانول خواهد بود. که در این مراحل واکنش پذیری ایزوپروپانول در حدود ۱۵ درصد و تعیین پذیری هیدروژن پراکسید و استون به ترتیب ۸۷ و ۹۳ درصد گزارش شده اند. برهمکنش کار کشته در میان اتمهای اکسیژن کربونیل و هیدروژن از گروههای OH آزاد به مرحله یخ و فعل و انفعالات ضعیفتر فی مابین متیل گروهها و اتمهای اکسیژن از سطح یخدر گزینه ساختار استون در آب شناخته شدهاست. استون (به انگلیسی : Acetone) ، که اساسی نام آیوپاک پروپانون دارای اسمو رسم و شناخته شده است. درحال حاضر کیومن با قرار گرفتن در مجاورت اکسیژن هوا به تولید پروپانون و فنون اقدام می کند. ساده ترین عضو خانواده کتون ها و شامل اسم هایی چون: دی متیل کتون, بتا-کتوپروپان, خرید لباس استون ویلا پروپانون ,دی متیل کربونیل و دی متیل فرمالدهید است. حتمی به ذکر است که شیوه تقطیر استات کلسیم یکی از ابتدایی ترین طرز ها به جهت ایجاد می باشد. توجه کنید که به کار گیری از کاتالیزور اکسید بر روی به جهت ایجاد به دمایی در بین 300 تا 400 جايگاه سانتی گراد احتیاج است. استون در اثر تماس اصلی پوست میتواند منجر سوزش تحریک پوست وصدمه به ان شود .تاثیر همین مااده بر روی سلامتی از شیوه جذب پوستی در پوست های سالم خیلی کم است.درخیلی از گزارشات در مورد تماس همین ماده باپوست که بیشتر افرادجوان بوده اندنشان دیتا که در اثرتماس این ماده اصلی پوست افراد دچار ناراحتی و ناخوشی شده اند .در گزینه حیوانات نیز نشان دیتا شده این ماده نیز میتواند محرک پوست باشدو هم تحریکی ایجاد نکند. فرآیند مشاهده تجمع استون بر روی مرحله یخی تکرار شد. به دلیل ماهیت گریزو فرار و همچنین ویژگی غیر سمی بودنش در دوزهای پایین، به خواسته توده آوری نفت از سطح دریاها و اقیانوس ها به فعالیت می رود. فرآیند هوک : از دیگر طریق های تولید ، مراحل هوک می باشد که به روش کیومن از آن یاد می شود. به کلمه دیگر اکثر اوقات به تیتر حلال در صنایع متفاوتی استفاده می شود.

ایندکسر