این ماده، به آسانی میتواند رطوبت هوا را جذب کند و به این دلیل، باید زمان حمل و نقل، ذیل پوششهای حفاظتی لازم قرار گیرد. همین ماده به سهولت میتواند رطوبت هوا را جذب نماید و به این دلیل، می بایست زمان حمل و نقل، پایین پوششهای حفاظتی لازم قرار گیرد. اعتنا نمایید محلول سود را به میزانی که نیاز دارید و دوران استفاده تهیه نمائید زیرا این محلول جاذب گاز دی اکسید کربن هوا میباشد و خلوص و ماهیت آن تغییر و تحول می کند. نقطه ذوب این ماده ۳۱۸ درجه سانتیگراد است. نقطه جوش همین ماده ۱۳۸۸ سکو سانتیگراد است. سدیم هیدروکسید به انگلیسی(Sodium hydroxide)یا کاستیک سودا به انگلیسی(Caustic Soda) یا این که سود سوزآور اساسی فرمول شیمیایی NaOH که مادهای جامد و سفیدرنگ اهمیت دمای ذوب ۱۳۹۰ مرتبه سانتیگراد و تراکم 2.13 گرم بر مترمکعب میباشد. شما می توانید برای خرید کردن همین کالا به سایت های اینترنتی فروش مواد شیمیایی مراجعه کنید. چنانچه همین محلول را برای شستشو و رسوب زدایی تهیه می فرمایید ، به میزان ۵ % وزنی سود در آب به اندازه می باشد یعنی برای هر ۹۵ گرم آب ، ۵ گرم سود سوز آور جامد بریزید. به عنوان نمونه در فرایند پیل جیوه کاستنر- کلنر که به برهان سمیت جیوه منسوخ شده می باشد جریانی از جیوه به تیتر کاتد به کارگیری می شود و ملغمه سدیم بدست آمده و پس از ادغام با آب سود پرک را ایجاد می کند. یک از کارداران موثر در بها سود پرک، بها ماده نخستین با آن یعنی سود مایع میباشد. مهمترین و قدیمیترین کاربرد سود پرک، در صنایع کاغذسازی است که علاوه بر کمتر هزینههای تولید، موجب بهبود شفافیت و سفیدی ورقه میشود. یک عدد دیگر از کاربردهای همین مخلوط تولید سدیم متیلات در روند ایجاد بیواتانول و بیودیزل است بنابراین ماده در صنعت های ایجاد سوخت نیز به کارگیری می شود. نگهداری و انبارداری سود پرک هم از اهمیت خاصی برخوردار msds سود پرک می باشد. مراقبت و انبارداری سود پرک نیز از حیاتی خاصی برخوردار می باشد. در تصفیه آلومینیوم از سود پرک استعمال زیادی میشود.

ایندکسر