بدین ترتیب حتمی است وزن خویش را در فواصل منظم ترازو بگیرید. تجهیزات و ملزومات پزشکی علاوه بر آن چهار گروهی که پیشتر ذکر کردیم دارای توجه به میزان حساسیت و ریسکی که ممکن می باشد به کاربر منتقل نمایند به چهار کلاس خطر A، B، C و D تقسیم بندی میشوند و کالاهایی که ریسک بالاتری دارا هستند در کلاس خطر فراتر قرار میگیرند و براین اساس در ساخت آنان به استانداردهای بیشتری به جهت رعایت کردن نیاز است. در اصل از نبولایزرها به جهت معالجه آسم، COPD یا بیماری انسدادی مزمن ریوی، فیبروز کیستیک و سایر بیماریهای تنفسی به کار گیری میشود. تبصره ـ در صورت عدم اظهار تغییرات و یا این که عدم انطباق محصول آخری با مستندات اظهار شده در دوران اخذ پروانه، ضمن لغو پروانه و لغو صلاحیت مسئول فنّی، برابر تبصره2 ماده3 ضابطه مربوط به امور پزشکی اقدام میشود. تبصره2ـ فرآیند شکلدهی و تولید تمامی و یا بخشی از قطعات، اجزاء و مواد نخستین بوسیله تولیدکننده در خط تولید و یا این که به سفارش وی به وسیله فرد ثالث داخلی یا این که در رخ عدم وجود فناوری داخلی و یا عدم توجیه پذیری فنّی و یا این که اقتصادی بوسیله کمپانی خارجی انجام میشود. در این شرایط کلیه مسئولیت­های مربوطه و جبران خسارات احتمالی برعهده تولیدکننده، واردکننده و نماینده قانونی وی بوده و اداره تمام در این خصوص مسئولیتی ندارد. 1ـ ایجاد مستقل: در این روش علم فنّی و فناوری وابسته به تولیدکننده می باشد بهقسمی که طراحی یا این که فرمولاسیون، ایجاد کل یا این که اجزاء اصلی، در اختیار گرفتن کیفی و رئیس فرآیندهای اصلی کالا بوسیله وی انجام شود. ماده59 ـ اداره تمام به خواسته اطلاعرسانی به اشخاص، مرکز ها و واحدهای مورد قضیه این آییننامه نسبت به پایه گذاری کردن و ابلاغ تعرفه خدمات پس از فروش تجهیزات طبی (ساعتمزد) اقدام مینماید. ماده34ـ روش­های تولید تجهیزات طبابت شامل مورد ها پایین می­باشد. آنالیز بر عقد قرارداد تجهیزات پزشکی و ارجاع موردها تخلف کمپانی به دانش کده . همین مارک ایتالیایی دفتر دارای آن در میلان واقع شده و از سال 1966 در حوزه ایجاد و بهینه سازی تجهیزات طبی فعالیت دارد. ماده45 ـ آزمایشگاههای در اختیار گرفتن کیفی مکلفند بر اساس دستورالعمل ابلاغی که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ همین آییننامه بنا کردن می­گردد، نسبت به ارزیابیهای post ـ market و بررسی تطابق کالا حیاتی الزامات ایمنی و عملکرد ارائه شده در روزگار صدور مجوز ورود و یا پروانه ایجاد اقدام نمایند. ماده42ـ تولیدکننده موظف می باشد مطابق راهبرد ابلاغی، نسبت به ارائه مستندات و تمدید پروانه تجهیزات طبی دستکم دو ماه قبل از اتمام تاریخ معتبر اقدام نماید. ماده60 ـ در صورتی که معلوم شود تجهیزات طبی عرضه شده با اصول ایمنی و عملکرد با دقت به دستورالعملهای ابلاغی مغایرت دارد، تولیدکننده یا این که واردکننده یا نمایندگی رسمی آنها موظف هست ضمن اعلام مراتب به اداره کل نسبت به اعلام فراخوان جمعآوری و رفع نقص طبق حیاتی دستورالعملهای ابلاغی اقدام نماید. برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی استعمال از تجهیزات طبابت سینوهه ، شما شاید می توانید اساسی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر