رئیس – نامهای از بانک ملی رسیده که قرائت میشود (بشرح زیر قرائت میشود) ریاست مجلس شورای ملی بطوریکه استحضار دارند در جلسه مورخه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی طرحی بقید سه فوریت راجع بجمع آوری اسکناسهای پانصد هزار ریالی و تعویض آنها با سایر اسکناسها در ظرف مدت ۳ ماه بتصویب رسیدهاست که تاریخ اجرای آن تصریح نشده از اینجهت بانکملی ایران هنگام اجرای قانون مزبور با اشکالاتی مواجه شدهاست با توجه به مفاد طرح لایحه دلت که در آن قید شده بود «از تاریخ تصویب این قانون تا… آقایان محترم اکثریت قاطع دارید میتوانید مانع از حرف زدن من بشوید میتوانید از اظهارات من جلوگیری کنید میتوانید در میان صحبت من شلوغ بفرمایید (عدهای از نمایندگان – ابداً) میتوانید مرا کتک بزنید سرم را بشکنید (بهادری – استغفرالله) از مجلس اخراجم کنید هزار نسبت ناروا بمن بدهید تمام اینها در قدرت شما هست و من هم هیچ وسیله دفاعی ندارم و با این وصف بمیدان آمدهام و از هیچ مخاطرهای نمیترسم و بهر کیفیت باشد آنچه میاندیشم بسمع ملت ایران خواهم رساند (حاذقی – نهایت آزادی است و خبری هم نیست) جنابعالی چهار سال است که اینجا هستید و میگویید هیچ خبری نیست و هر کس هم آمد فرمودید مبارک است.

بازی فکری رکب
یعنی ایندولت دولت ایده آل است و تمام امال کسانی که چند ماه جنگ کردند روی کار آوردن چنین حکومتی بود اگر حقیقتاً چنین است من عقیده ندارد که اقلیت محترم در عین حال که با دولت حاضر موافقت دارند تظاهر بمخالفت کنند بلکه خوبست علناً ورقههای سفید خود را بدولت بدهند و مسئولیت اعمال او را نیز بعهده بگیرند زیرا در حال حاضر از اعضای محترم جبهه ملی در هیئت دولت آقای علاء شرکت دارند و سکوت گرانبهای آقایان در مقابل دولت حاضر بسیار موفقیت آمیز است آنانکه به صد زبان سخن میگفتند آیا چه شنیدند که خاموش شدند در هر صورت مقصود من خدای نکرده ایراد بسبک کار آقایان محترم جبهه ملی نیست زیرا بنده همه آقایان را باستادی قبول دارم و امیدوارم در تشخیص کنونی خود نسبت بدولت آقای اعلاء مصاب باشند و این دولت همان دولت ایدا آلی باشد که تصمیم ملت ایران را دائر به ملی شدن صنعت نفت بموقع اجرا بگذارد.

در هر صورت بنده در اظهار مخالفت نسبت به کابینه آقای علاء تنها هستم ممکن است عدهای از موافقین ایشان هم در ردیف مخالف اسم بنویسند ولی میدانم که در این مبارزه مشکل فعلا کسی با من نیست کسیکه عضو هیئت امضاء کننده آن قرارداد بوده حالا که نفت ملی شده باید نخست وزیر بشود؟ مهارت حل مسئله یکی از مهارتهای اساسی در زندگی روزمره است. باید یک آییننامه جامع و صحیحی, حتی برای نواحی مختلف ممکنست آییننامههای مخصوص تهیه شود, برای نواحی خوزستان یکجور, برای مازندران یک جور, اراضی قشلاقی یک جور آنجائیکه قنات است یک جور, رودخانه یکجور, تمام اینها باید پیش بینی شود راجع باین سوال هنوز جوابی بمن داده نشده, یکی راجع بوضع زندانیان است که خود بنده افتخار همکاری با این زندانیان را چندی پیش داشتم.

بازی فکری صندلی ها
البته مملکت خیلی وسیعی است و هر ناحیهای یک وضعیت خاصی بین مالک و زارع هست و ارتباطشان متفاوت است. در نقاط ییلاقی در نقاط قشلاقی متفاوت است در نقاطی دیم است, از مازندران که آب و زمینش را هر دو خداوند در تحت اختیارشان گذاشته نباید شخصی آب یا وضعیت اراضی را متحمل بشود این نقاط مختلف است در بهره برداری و باید حدود و حقوق مالک و زارع روشن و مشخص باشد. یک مالک عمدهای در خراسان داریم که اگر اجاره نامههای او را ببینید خواهید فهمید وضعیت زارعی که با این آدم معامله میکند از برده هم بدتر است چون آن زارع بدبخت وسایل ندارد علمش را ندارد راست است که روی رضایت است ولی جریان او را مجبور میکند که بیک همچو چیزهائی رضایت بدهد. رئیس – بنده بر طبق ماده ۷۹ چون موضوع مهمی بود باطلاع مجلس رساندم و حالا هم بحثش بمیل مجلس است که بخواهد مورد بحث قرار بدهد یا نه چون بانک در یک وضعیتی قرار گرفته که نمیداند چه روزی را مبداء سه ماهه قرار بدهد اینرا باید مجلس تعیین بکند بهرحال باید این معین بشود اگر میل دارید امروز مطرح بشود یا بعد.

انلاین بازی فکری برای کامپیوتراگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد بازی فکری دست چین بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر