براین اساس صرفا رویه برای گسترش گازهای احتراق داغ ، فشار دادن پیستون به ذیل است. این بدان مضمون‌ می باشد که فشار مداوم به جهت کمتر وزن میله اتصال و پیستون وجود دارد. در بین پیستون و دیواره سیلندر آب بندی محکمی وجود دارد. اندازه رخنه عمودی پیستون،نشان دهنده مقدارارتجاعی بودن آن است.حالت ارتجاعی بیش ازاندازه پیستون،باعث لرزش وتکان زیادپیستون درسیلندر میشودونیزآن راازحالت با خودخارج میکند.درچنین حالتی نشت گازازکناره های پیستون،افزایش یافته،روغن سوزی موتور زیادترمیشود.اگرشیارروی پیستون کاملاعمود باشد،درسیلندرخط ایجادمیشودودردیواره،برآمدگی به وجود می آید.لذاشیارراکمی مایل می سازند. هنگامیکه تاج پیستون به رنگ خاکستری در امده هست نشان دهنده همین است که موتور داغ کرده هست . درحال حاضر به جمله اول این مقاله گشوده می گردیم که مکانیک اساسی حالتی ناامیدانه به شما می گوید، حلقه چسبانده میباشداین موقعیت مرزی دارای فرض وصال به موقعیت پایدار حرارتی و در وضعیت میانگین فضایی و وقتی ، در بدور موتورهای 1000 ، 2000 ، 3000 ، 4000 و 5000 به دور در دقیقه بدست آمده اند. این نوع پیستون و میللنگ همپوشانی بیشتری دارا‌هستند و بدور موتور پیستون روا را ارتقاء میدهند. اساسی دقت به استرس خمش و خطر شکست در بخش ها همپوشانی، پیستون حلقه حیاتی اتصالات همپوشانی می بایست تنها در کمپرسورهایی که اصلی فشار حداکثر 15 توشه هستند استعمال شود. از معایب پیستون های آلومینیمی، انبساط فراوان بدنه ی آن میباشد که طراحان بدون چاره می شوند به جهت دوری از گریپاژ، پیستون را اهمیت لقی فراوان بسازند، مگر آن که کلیدی طرح هایی این انبساط را کاهش دهند. پیستون های بیضی رخ که به جهت پرهیز از چسپیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته می شود اصلی ابعاد خاصی طرح می گردد.به طوری که در رخ 7 چشم می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار داراست به اندازه006/0 اینچ یا 15/0 میلیمتر از قطر دیگر کوچکتر است و قطر پیستون در روی محور 45 مرتبه ای نسبت به محور 003.0 اینچ یا 075/0 میلیمتر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. بربدنه پیستون،درقسمتی که محورهای گژنپین قراردارد،بارزیادی وارد نمیشود.بیشترین نیروبه دامنه فعال پیستون که درسطوح عمودی برتکیه گاه گژنپین می باشد وارد میشود. همین قطعه مصرفی بوده و در اثر استعمال ی طولانی مدت ممکن می باشد که بر اثر ضربات وارد شده و نیز چنین فرسایش بیش از حد فرسوده شود که در همین شکل نیاز به ردوبدل بوش و پیستون اتومبیل تان است و لازم است بدانید مغازه آنلاین اتومبیل پلاس یک عدد از بزرگترین مرکزها خرید اینترنتی اشکال متعدد بوش و پیستون حیاتی کیفیتها و قیمتهای گوناگون می باشد و همچنین قابل دقت میباشد بدانید که این دکان محصولات خود را پایین عنوان برندهای زیادی همچون عظام، والدوکس، کاپلان و… در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه پیستون قیمت بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر