از لحاظ تاریخی ، پتاسیم هیدروکسید اساسی افزودن کربنات پتاسیم به محلول کار کشته هیدروکسید کلسیم (آهک ذوب شده) ساخته می شد. همین طریق ساخت هیدروکسید پتاسیم تا آخرها قرن 19 موفق باقی ما‌نده می باشد ، که تا حد زیادی حساس طرز فعلی الکترولیز محلول های کلرید پتاسیم جایگزین شد. به برهان پایداری بالا و نقطهی ذوب نسبتاً پایین، معمولا به رخ پلت یا این که میلهای تولید می شود که هم مرحله تماس کاهش و نیز مراقبت و حملونقل آسانتری دارد. پتاسیم هیدروکسید ، مانند سدیم هیدروکسید ، به عنوان مرجع OH− ، آنیون هسته ای عمل می کند که به پیوندهای قطبی نیز در مواد معدنی و نیز در مواد آلی حمله می کند. به دلیل میل دوچندان آن به آب ، پتاسیم هیدروکسید به تیتر ماده خشک کننده در آزمایشگاه کار می کند. از حساس ترین کاربردهای دیگر آن، در تهیه کودهای شیمیایی و به تیتر الکترولیت در باتری ها می باشد. هنگامی که اسید سولفوریک و هیدروکسید پتاسیم اصلی هم ادغام می شوند، محصولات حاصل از واکنش هر دو دوچندان ایمن تر از محل ورود ها هستند. تیم OH به شتاب یا به طور تصادفی بی نظم است به طوری که مجموعه OH – به طور مفید یک آنیون کروی به شعاع 1.53 Å (بین Cl – و F- در اندازه). در ارتفاع فرایندهای پالایش نفت و فرآورده های گاز طبیعی، این ماده در از در میان بردن اسیدهای آلی و ترکیبات گوگرد نقش به سزایی دارااست به عنوان مثال دی اکسید کربن (CO2)، تری اکسید گوگرد (SO3) و نیتروژن تری اکسید (NO3) موجود در جریان گاز اهمیت امداد KOH جذب می شوند. پتاس در پالایش نفت و گاز طبیعی به جهت حذف اسیدهای آلی و ترکیبات گوگرد به کار گیری می شود. هیدروکسید پتاسیم یا پتاسیم هیدروکسید یک ادغام غیر آلی حساس فرمول K OH است و معمولا پتاس کاستیک نامیده می شود. انحلال پتاس در آب به شدت گرمازا است و محلولهای آبی غلیظ آن آب قلیایی نامیده می هیدروکسید پتاسیم تبریز شود. به علت میل فراوان پتاس به آب، از آن به عنوان خشک کننده در آزمایشگاه و اکثر زمان ها به جهت حلال هایی مانند آمین ها و پیریدین ها استفاده می شود. در غلظت های بالا، پتاسیم هیدروکسید می تواند سبب تشدید پوست شود، حتی در صورتی که در محصولات شستشو مثل صابون ها یا پاک کننده ها به کار گیری شود. از پتاسیم هیدروکسید مذاب به جهت جابجایی هالیدها و سایر گروههای شکاف به کارگیری می شود. پتاسیم هیدروکسید جامدی سفید رنگ و بی بو می باشد که خواص قلیایی متعددی دارد. هیدروکسید پتاسیم، یک جامد سپید می باشد که به طور خطرناکی خورنده است.

ایندکسر